دکتر برزو عبدی

دانش آموخته مهندسی عمران، از دانشگاه صنعتی اصفهان
دانش آموخته فوق‌لیسانس MBA از دانشگاه صنعتی شریف؛
دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران
مدیرعامل شرکت مهندسان زیگماتدبیر (شاخه مدیریت و نفت و گاز شرکت مهندسین تهران بوستن)
مشاور مدیرعامل و معاونت نفت و گاز شرکت مهندسین تهران بوستن
عضو انجمن بین‌المللی تحلیل رفتار متقابل از سال ۱۳۸۶
مدرس روانشناسی فردی و سازمانی در سازمانها و فدراسیونهای ورزشی