محمد جواد الهیان

فوق لیسانس حقوق

مدرس قوانین کار و تامین اجتماعی

سابقه تدریس: ۲۵ سال در مراکز آموزش دولتی و خصوصی

سوابق کار و محل اشتغال: وزارت کار امور اجتماعی ۲۵ سال 

تالیف: مولف ۲۲ جلد کتاب در زمینه قوانین کار و تامین اجتماعی.