شناسايي خصوصيات فردي و گروهي در سازمان و ايجاد ارتباط مناسب و موثر