هدف از این دوره آموزشی آشنایی شرکت کنندگان با استاندارد PMBOK در مدیریت پروژه و تسلط بر تکنیک‌های عملی مدیریت پروژه می‌باشد. در این دوره شرکت کنندگان ضمن تسلط بر بخش‌های مختلف این استاندارد با نحوه کاربست این ده حوزه در پروژه‌ها آشنا می‌شوند.