۴. برقراري ارتباط ميان آناليز شغل و استخراج و هدفگذاري بر روي معيارهاي كليدي عملكرد

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.