۶. تشريح ارزيابي عملكرد، برنامه ريزي توسعه، شناخت قابليت‌ها و نقاط قابل بهبود