دوره‌های پیش‌رو

اصول و فنون مذاکره

زمان برگزاری: 
۱۷ و ۱۸ مرداد
مهارت های تصمیم گیری و حل مساله

مهارت های تصمیم گیری

زمان برگزاری: 
۲۳ و ۲۴ تیر ماه