ارتقاء مهارت های مسئولین دفاتر و منشی گری حرفه ای

ارتقاء مهارت های مسئولین دفاتر و منشی گری حرفه ای
توضیحات دوره: 

شرح وظایف مسئول دفتر

۱-  دریافت نامه ها ،اوراق پرونده ها وسایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت.

۲-  تفکیگ وتوزیع نامه ها وگزارشات وسایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه و پیگیری آنها.

۳-  نگهداری وبایگانی کردن پرونده ها ، اوراق نامه ها وگزارشات درمحل های مخصوص.

۴-  تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با سرپرست وتعین ساعات ملاقات برای آنها.

۵-  ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوطه به اشخاص.

۶-  تنظیم اوقات جلسات ومطلع ساختن مقامات یاافرادشرکت کننده درجلسات.

۷- پاسخگوئی به مراجعیین وراهنمایی آنها.

۸-  دریافت وارسال فاکس ها وارجاع آن به واحدها واشخاص

زمان برگزاری: 
۲۹ و ۳۰ آذر
هزینه سرمایه‌گذاری: 
۵,۹۵۰,۰۰۰ريال