مدیریت بازرگانی و بازاریابی

اصول انبارداری و مدیریت انبارها

اصول انبارداری و مدیریت انبارها

زمان برگزاری: 
۱۱ و ۱۲ شهریور

دوره مديريت فروشگاه

زمان برگزاری: 
۲۴ و ۲۵ مرداد