مدیریت بازرگانی و بازاریابی

اصول انبارداری و مدیریت انبارها

زمان برگزاری: 
۲۳ و ۲۴ آذرماه

دوره مديريت فروشگاه

زمان برگزاری: 
۷ و ۸ اسفند ماه ۱۳۹۵