مدیریت عمومی

نظام آراستگی محیط بر اساس استاندارد ۵S

زمان برگزاری: 
۱۰ آبان ماه