مدیریت عمومی

کارتیمی

زمان برگزاری: 
۳ و ۴ مرداد
دوره آموزشی مدیریت جلسات

مدیریت جلسات

زمان برگزاری: 
۱۳ تیر
دوره آموزشی مدیریت زمان و استرس

دوره مدیریت زمان و استرس

زمان برگزاری: 
۳۱ مرداد و ۱ شهریور
کارگاه آموزشی هوش هیجانی

هوش هیجانی

زمان برگزاری: 
۱۰ مرداد
آیین نگارش، مکاتبات اداری وگزارش نویسی

آیین نگارش، مکاتبات اداری وگزارش نویسی

زمان برگزاری: 
۲۱ و ۲۲ شهریور