مدیریت عمومی

مهارت های مسئولین دفاتر

زمان برگزاری: 
۱۴ و۱۵ تیرماه

کارگاه آموزشی خلاقیت و نوآوری

زمان برگزاری: 
۳۰ و۳۱ خرداد

اصول و فنون مذاکره

زمان برگزاری: 
۲۸ و۲۹ تیر

مهارتهای ارتباطی موثر

زمان برگزاری: 
۲۵ و ۲۶ مرداد

هوش هیجانی

زمان برگزاری: 
۷ تیر

آیین نگارش، مکاتبات اداری وگزارش نویسی

زمان برگزاری: 
۲۵ و۲۶ مرداد

نظام آراستگی محیط بر اساس استاندارد ۵S

زمان برگزاری: 
۱۴ شهریور