مدیریت منابع انسانی

طبقه بندی مشاغل

زمان برگزاری: 
۱۸ و ۱۹ مرداد

مهارت های تصمیم گیری

زمان برگزاری: 
۱و۲ شهریورماه
دوره آموزشی جذب و استخدام

کارگاه آموزشی جذب و استخدام

زمان برگزاری: 
۲۸ و ۲۹ تیر

نیازسنجی و ارزيابي اثربخشي آموزش

زمان برگزاری: 
۱۴ و۱۵ تیرماه

صفحه‌ها