مدیریت منابع انسانی

کارگاه آموزشی مهارت های تصمیم گیری

زمان برگزاری: 
۱۰ و ۱۱ اسفند
دوره آموزشی جذب و استخدام

کارگاه آموزشی جذب و استخدام

زمان برگزاری: 
۲۱الی ۲۲ دی ماه

نیازسنجی و ارزيابي اثربخشي آموزش

زمان برگزاری: 
۶-۴ بهمن