مدیریت منابع انسانی

مهارت های تصمیم گیری و حل مساله

مهارت های تصمیم گیری

زمان برگزاری: 
۲۱و۲۲ شهریورماه
دوره آموزشی جذب و استخدام

کارگاه آموزشی جذب و استخدام

زمان برگزاری: 
۲۸ و ۲۹ تیر

صفحه‌ها