مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

توضیحات دوره: 

دنياي امروز با رشد دانش، فناوري و توسعه نيازهاي  سازمانها، ذينفعان پروژه مي‌طلبد كه پروژه‌ها در محيطي مبتني بر دانش روز و حرفه‌اي مديريت شوند. انجمن مديريت پروژه  آمريكا (PMI) مجموعه اي از مفاهيم كاربردي را در قالب ۱۰ حوزه دانش در استاندارد «گستره دانش مديريت پروژه» Project Management Body Of Knowledge كه به اختصار PMBOK‌ ناميده مي‌شود، را براي مديريت موفق پروژه‌ها پيشنهاد مي‌كند.

محتوای دوره: 
 • معرفي مديريت پروژه و استاندارد PMBOK
 • مديريت يكپارچگي پروژه 
 • مديريت محدوده پروژه
 • مديريت زمان پروژه
 • مديريت هزينه پروژه
 • مديريت كيفيت پروژه
 • مديريت منابع انساني پروژه
 • مديريت ارتباطات پروژه
 • مديريت ريسك پروژه
 • مديريت تداركات پروژه
 • مديريت ذينفعان پروژه
شرايط: 

برگزاری به صورت سمیناری: ۱-۳ روز

برگزاری دوره بصورت جامع: برحسب نیاز سازمان ها ۶ تا ۸ روز قابل ارائه می باشد