کارگاه آموزشی مهارت های تصمیم گیری

توضیحات دوره: 

در انتخاب یک گزینه از میان چندین گزینه فرد تصمیم گیر غالباً چندین معیار را هم زمان مدنظر قرار میدهد. معیارهای تصمیم گیری و رتبه بندی گاهی هم راستا و بعضاً هم متقابل و متضاد می باشند. امروزه تصمیم گیری به چالش و موضوعی پیچیده برای مدیران در سازمان ها و دانشجویان در انجام تبدیل شده است. تعدد شاخص های تصمیم گیری، تنوع معیارهای کمی و کیفی، ضرورت در نظر گرفتن همزمان آنها، اهمیت اثرات و پیامدهای تصمیم و عواملی نظیر آن بر پیچیدگی تصمیم ها می افزاید.
در فرآیند تصمیم گیری، با توجه به روابط متقابل متغیرها و شرایط و محدودیت‌های موجود یک مدل ایجاد و نهایتاً با یکی از طرق تصمیم گیری و حل مساله به حل آن پرداخته می‌شود.تقویت مهارت تصمیم گیری می تواند به ما کمک کند تا کنترل بیشتری روی زندگی، کارکنان و سازمانن خود داشته باشیم و رضایت و اطمینان خاطر بیشتری در مورد تصمیمات‌مان. که این امر نیازمند فراگیری دانش و مهارت تصمیم گیری است.

زمان برگزاری: 
۱۰ و ۱۱ اسفند
هزینه سرمایه‌گذاری: 
۵,۴۵۰,۰۰۰ريال